ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα Οικονομικά Μεγέθη

pad link

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

pad link

Δημοσιοποίηση Πλήροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2021 βάσει Κανονισμού ΕΕ_2019_2033

pad link

Δημοσίευση Πληροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2021, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 και το Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88)

pad link

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021

pad link

Δημοσίευση Πληροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033

pad link

Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2020