ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα Οικονομικά Μεγέθη

pad link

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

pad link

Δημοσιοποίηση στοιχείων άρθρου 81 Ν.4261/2014

pad link

Ισολογισμός Χρήσης 2014

pad link

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

pad link

Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2014

pad link

Ισολογισμός Χρήσης 2013