ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα Πιστοποιημένα Στελέχη

Για λόγους οργανωτικής επάρκειας και διαφάνειας, η εταιρία γνωστοποιεί τα πιστοποιημένα στελέχη που απασχολεί με βάση την υπ’ αριθμόν 3/505/3.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Γεώργιος Καψής Θεόδωρος (Γ) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κωνσταντίνος Θανόγιαννης Δημήτριος (Β) Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
Επαμεινώνδας Θανόγιαννης Δημήτριος (Α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος (Α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Ηλίας Χριστόπουλος Νικόλαος (Β) Παροχή Επενδυτικών Συμβούλων
Μιχαήλ Κοττάκης Κωνσταντίνος (Δ) Εκπόνηση αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες

H Eurotrust δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των στελεχών, επειδή θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι κάθε σύγχρονης εταιρίας θα πρέπει να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις γνώσεις τους, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες, αλλά και τις νέες αντιλήψεις, που διαμορφώνονται στο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η εταιρία οργανώνει συχνά ενδοεταιρικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ειδικότητα και την εξειδίκευσή τους.