ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Μακροπρόθεσμη Πίστωση

Η Eurotrust σε συνεργασία με τον τραπεζικό κλάδο, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα αγοράς μετοχών με πίστωση, επιτυγχάνοντας έτσι επάρκεια πιστώσεων και ένα από τα καλύτερα επιτόκια της αγοράς.

Η αγορά μετοχών με πίστωση απαιτεί συνεχή ετοιμότητα από τους επενδυτές λόγω του ημερήσιου διακανονισμού και της καθημερινής προσαρμογής του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως λανθασμένη χρήση του Margin ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού κεφαλαίου δεδομένου ότι ο πελάτης επενδύει ποσά μεγαλύτερα του κεφαλαίου του.

Στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαμβάνονται οι κινητές αξίες που δίνονται ως Ενέχυρο, καθώς και οι κινητές αξίες που αγοράζονται ή πωλούνται στο χαρτοφυλάκιο αυτό.

α. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά και να μην εντάσσονται στην αγορά επιτήρησης και ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας να είναι αποκλειστικής κυριότητας του επενδυτή και ελεύθερες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

β. Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας πρέπει να απαρτίζεται από μετοχές τουλάχιστον τριών εκδοτών και η αξία της κάθε μίας να μην υπερβαίνει το 40% του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

Σημαντική έννοια που αφορά το Margin είναι το περιθώριο. Το περιθώριο ορίζεται ως διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του δεσμευμένου χαρτοφυλακίου και του χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού πίστωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ορίσει ως ελάχιστο ποσοστό του αρχικού περιθωρίου να καθορίζεται το 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει τυχόν διαφορά ελλείμματος περιθωρίου εντός τριών εργασίμων ημερών είτε α) με καταβολή μετρητών ποσού ίσου με την διαφορά ελλείμματος περιθωρίου είτε β) με δέσμευση επιπλέον κινητών αξιών από το βασικό χαρτοφυλάκιο του, είτε γ) με συνδυασμό των ανωτέρω.
Ως ελάχιστο ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου καθορίζεται το 30% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας πίστωσης με την εταιρία μας καθώς και τη συνεργαζόμενη Τράπεζα. Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν προσωπικά και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

Η αγορά μετοχών με πίστωση απαιτεί συνεχή ετοιμότητα από τους επενδυτές λόγω του ημερήσιου διακανονισμού και της καθημερινής προσαρμογής του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλιση. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως λανθασμένη χρήση του Margin ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού κεφαλαίου δεδομένου ότι ο πελάτης επενδύει ποσά μεγαλύτερα του κεφαλαίου του.