ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Διαχείριση Διαθέσιμων

Άμεση τοποθέτηση των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του επενδυτή σε προθεσμιακές καταθέσεις ή repos, σε πιστωτικά ιδρύματα με πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια

  • εφόσον το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 2.000 €
  • με χρονική διάρκεια που ορίζει ο επενδυτής

Οι πελάτες που έχουν υπογράψει το νέο ενιαίο έντυπο συμβάσεων, συμμετέχουν αυτομάτως στις προθεσμιακές καταθέσεις και στα repos, εκτός εάν εγγράφως έχουν επιλέξει το αντίθετο.