ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Επενδυτικα Μέσα

 1. Ομόλογα

  Ομόλογο είναι ένας τίτλος, αποδεικτικός χρέους, που εκδίδεται από το ελληνικό δημόσιο ή τράπεζες και αποτελεί ένα μέσο δανεισμού από το κοινό Το ομόλογο είναι χρεόγραφο σταθερού εισοδήματος και η απόδοσή του είναι ο τόκος. Κατά την έκδοση του ομολόγου η απόδοσή του είναι γνωστή και εκφράζεται από το επιτόκιο.

 2. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFS)

  Τα ETFs (Exchange Traded Funds) ή ΔΑΚ (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) είναι αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια). Σε γενικές γραμμές ενδείκνυνται σαν επενδυτικά προϊόντα για το μέσο επενδυτή, καθώς συνδυάζουν αρκετά πλεονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών.

 3. Μετοχές

  Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου.

  Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές,προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.

  Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

  Η προνομιούχος μετοχήπροσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

  Σημειώνεται ότι για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο ΧΑ μετά την αποϋλοποίηση δεν υπάρχουν έγχαρτες μετοχές. Οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών είναι άϋλες.

 4. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

  Χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι τα επενδυτικά μέσα στα οποία μπορεί να επενδύσει κάποιος. Ως τέτοια θεωρούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα δικαιώματα, τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETFS) , οι μετατρέψιμες ομολογίες, τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα Ομολογιακά Δάνεια επιχειρήσεων / Διεθνών Οργανισμών / Ελληνικού Δημοσίου και Κρατικών Τραπεζών, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.