ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Φoρείς αγοράς

  1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας – Οικονομικών. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει κανονιστικές αρμοδιότητες και ελεγκτικές. Γενικότερα μπορεί να λαμβάνει κανονιστικές αποφάσεις και επίσης να ελέγχει όλο το χώρο της κεφαλαιαγοράς περιλαμβανομένων του ΧΑ, της ΕΧΑΕ ως φορείς εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών, των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ,των εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α. κλπ.

  2. ΕΧΑΕ – Χρηματιστήριο Αθηνών

    Το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αγορά Αξιών ιδρύθηκε το 1876 και μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία το 1995.Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΕΧΑΕ) ιδρύθηκε το 2000. Είναι εταιρία συμμετοχών (holding company) και σκοπός της είναι, σύμφωνα με το καταστατικό, η συμμετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου. Η εταιρία ΕΧΑΕ Α.Ε. κατέχει το 100% της εταιρίας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

  3. Τι είναι η Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ)

    Η Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ) συνδυάζει τις δραστηριότητες τόσο των ΑΧΕ όσο και των ΕΠΕΥ. Δραστηριοποιείται στην εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών και στην παροχή άλλων κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών όπως υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εφόσον έχει τα απαραίτητα κεφάλαια υπηρεσιών αναδοχής.