ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Χρηματιστηριακοί Όροι

 1. Όγκος συναλλαγών

  Τα τεμάχια που αλλάζουν χέρια κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ή μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

 2. Ονομαστική τιμή

  Προκύπτει από τη διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών. Από το νόμο ορίζεται ότι καμία μετοχή δεν μπορεί να έχει ονομαστική αξία κατώτερη των 0,30 ευρώ. Ακόμη σε περίπτωση πτώχευσης η εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τους μετόχους με βάση την ονομαστική τιμή.

 3. Μετοχικό κεφάλαιο

  Κεφάλαιο καθοριζόμενο από το νόμο για σύσταση ανώνυμης εταιρείας. Βάσει του καταστατικού διαιρείται σε ίσα μερίδια τις μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους μετόχους.

 4. Μερισματική απόδοση

  Είναι το μέρισμα ανά μετοχή προς την τιμή της μετοχής. Δείχνει πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε μετοχές μιας δεδομένης επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή για τους επενδυτές.

 5. Μέρισμα

  Είναι ένα μέρος από τα κέρδη της επιχείρησης που διανέμονται στους μετόχους. Το ετήσιο μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους είναι συνάρτηση των κερδών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της χρήσης.

 6. Κραχ

  Είναι η απότομη και μεγάλη πτώση των τιμών των μετοχών που μπορεί να προκληθεί είτε από άσχημη οικονομική κατάσταση είτε από κερδοσκοπία και αδικαιολόγητη άνοδο των τιμών. Το μεγαλύτερο “κραχ” έγινε τον Οκτώβριο του 1929 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

 7. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

  Λογαριασμός ο οποίος εμφανίζει τα κέρδη ή ζημιές μιας εταιρείας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως είναι τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, εννιάμηνες και ετήσιες.

 8. Κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία)

  Είναι η αξία της εταιρείας όπως αυτή διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο. Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μετοχών επί της τιμής διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο.

 9. Ιδιωτική τοποθέτηση

  Όταν οι μετοχές μιας εταιρείας πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, ένα ποσοστό διατίθεται στο επενδυτικό κοινό. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό το οποίο δεν διατίθεται στη δημόσια εγγραφή και η διαδικασία αυτή ονομάζεται ιδιωτική τοποθέτηση.

 10. Ισολογισμός

  Κατάσταση στην οποία εμφανίζεται το ενεργητικό και το παθητικό μιας εταιρείας μια δεδομένη χρονική στιγμή.

 11. Εμπορευσιμότητα

  Είναι ο αριθμός των μετοχών που “αλλάζουν χέρια” κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ή σε μια ορισμένη χρονική περίοδο.

 12. Εσωτερική αξία μετοχής (Book value per share)

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων/Συνολικό αριθμό μετοχών.

 13. Εξάσκηση (exercise)

  Διαδικασία κατά την οποία ένα δικαίωμα αγοράς ή ένα δικαίωμα πώλησης χρησιμοποιείται από τον αγοραστή του δικαιώματος για να αγοράσει από ή να πουλήσει στον πωλητή του δικαιώματος την υποκείμενη αξία στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

 14. Δικαιώματα Προαίρεσης (options)

  Τυποποιημένα συμβόλαια που συναλλάσσονται μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων (ενός αγοραστή και ενός πωλητή) δίνοντας στον αγοραστή το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει από (εάν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς-Call) ή να πουλήσει στον (εάν πρόκειται για δικαίωμα πώλησης-Put) πωλητή συγκεκριμένη ποσότητα της υποκείμενης αξίας σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε προκαθορισμένη τιμή.

  Δικαιώματα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου(European option)
  Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης.

  Δικαίωμα προαίρεσης αμερικανικού τύπου (American option)
  Το δικαίωμα μπορεί να εξασκηθεί εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

 15. Διασπορά (free float)

  Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας το οποίο ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

 16. Δημόσια Εγγραφή

  Η ακολουθούμενη διαδικασία για την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Προκειμένου να εισέλθει μία εταιρεία στο Χρηματιστήριο οφείλει να ικανοποιεί ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τα οικονομικά της στοιχεία καθώς και να έχει πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου.

 17. Αρμπιτράζ

  Τακτική σύμφωνα με την οποία ο επενδυτής αγοράζει μια μετοχή σε μία αγορά και την πουλάει ταυτόχρονα σε άλλη αγορά με υψηλότερη τιμή αποκομίζοντας κέρδη χωρίς επενδυτικό κίνδυνο.

 18. Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)

  Τακτική μείωσης του κινδύνου με πραγματοποίηση συναλλαγών που μειώνουν τον κίνδυνο. Π.χ. ένας επενδυτής προκειμένου να προστατεύσει μία θέση του στην υποκείμενη αγορά λαμβάνει αντίθετη θέση στην αγορά παραγώγων.

 19. Αμοιβαίο Κεφάλαιο

  Σύνολο περιουσίας (ενεργητικό) που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά. Η διαχείρισή τους ασκείται από τις ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων).