ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

  1. Συντελεστής Β (beta)

    Ο Συντελεστής Β μετράει το βαθμό της διακύμανσης (μεταβλητότητας) μιας μετοχής συγκριτικά με την διακύμανση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Ανάλογα με το μέγεθος του συντελεστή Β οι μετοχές διακρίνονται σε αμυντικές και επιθετικές. Οι αμυντικές μετοχές χαρακτηρίζονται από συντελεστή Β < 1 και έχουν ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών τους μικρότερες από τις αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές του Γενικού Δείκτη. Οι επιθετικές μετοχές χαρακτηρίζονται από συντελεστή Β > 1 και παρουσιάζουν ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών τους μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές του Γενικού δείκτη.

  2. Τι είναι ο λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς λογιστική αξία μετοχής (Price / Book Value)

    Είναι το πηλίκο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς την λογιστική αξία της μετοχής, όπως προκύπτει με βάση τα ίδια κεφάλαια της τελευταίας απολογιστικής οικονομικής χρήσης της εταιρίας. Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος λόγος τόσο ακριβότερη θεωρείται μια μετοχή.

  3. Τρέχων Δείκτης Τιμής Μετοχής προς Κέρδη – Τρέχων λόγος Ρ/Ε

    Ο τρέχων λόγος Ρ/Ε (Price/Earnings Ratio) ή λόγος Τιμής Προς Κέρδη ανά μετοχή είναι το πηλίκο της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας απολογιστικής οικονομικής χρήσης. Ο λόγος Ρ/Ε μπορεί να υπολογισθεί προ ή μετά από φόρους. Επίσης μπορεί να υπολογισθεί και με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη των επόμενων χρήσεων. Ουσιαστικά ο Δείκτης Ρ/Ε δείχνει πόσα χρόνια (με σταθερά κέρδη) χρειάζεται ο επενδυτής για να ανακτήσει, μέσω των κερδών, το κεφάλαιο που δαπάνησε για την αγορά μίας μετοχής. Είναι ένας απλός στον υπολογισμό δείκτης που χρησιμοποιείται για να κριθεί αν μια μετοχή είναι φθηνή ή ακριβή συγκριτικά με άλλες μετοχές του ίδιου κλάδου. Αν το Ρ/Ε μιας μετοχής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο Ρ/Ε του κλάδου σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μετοχή είναι υποτιμημένη και επομένως έχει σημαντικές πιθανότητες να αυξηθεί η τιμή της.